X. LA PRESENTAC. ORAL

Un moment d'una presentació oral
Si es vol fer una bona presentació oral del Projecte / Treball de recerca, s’han de seguir els consells següents:
        • Planificar
        • Preparar
        • Practicar
        • Presentar

 

PLANIFICAR LA PRESENTACIÓ _________________________________________________________
 • L'exposició ha de ser clara i rigorosa i ha de sintetitzar tot el treball. No s’ha de fer únicament una lectura de les conclusions.
 • S’ha de pensar quins mitjans tècnics es poden utilitzar (ordinador, projector de diapositives, retroprojector de transparències, reproductor de vídeos, CD-ROM, connexió a Internet...).
 • S’ha de recordar que es disposa d'un temps limitat (exposició + preguntes del tribunal) que sol estar al voltant de 15-25 minuts.
 • Per això s'ha de tenir en compte fer una presentació amb tantes diapositives com minuts hi hagi per a l'exposició; és a dir, si es té 15 minuts, llavors la presentació seria de 15 diapositives, aproximadament.

PREPARAR LA PRESENTACIÓ _________________________________________________________
 • L'exposició ha de contenir els següents elements: portada (amb un títol explicatiu, l'autor/a, el tutor, el curs i el centre), un índex (amb el contingut de la presentació: introducció/presentació, materials i metodologia, resultats i conclusions), les diferents diapositives de cos de la presentació (amb els apartats indicats anteriorment) i una diapositiva de comiat que quedaria fixa mentre es fan les preguntes.
 • S’han d’identificar i organitzar els punts clau de cada apartat, amb l'ús de frases curtes.
 • S’han d’escollir els exemples i incidents més adequats per clarificar la presentació i fer-la amena.
 • S’ha de preparar informació visual per il·lustrar els punts clau. En una presentació es prioritza el contingut visual en relació amb el literal.
 •  S’ha de preparar un guió esquemàtic de l'exposició amb els punts clau del treball i els exemples. Aquest es podrà durant la presentació.
 • L'exposició pot fer-se amb eines de presentació molt diverses, com el Power Point, mitjançant pàgines web, amb transparències, amb plataformes, amb vídeos...

PRACTICAR __________________________________________________________________________
 • S’ha de memoritzar l'estructura i el desenvolupament general de la intervenció, encara que s'ha d'intentar que l'explicació presenti un vocabulari propi i no forçat o complicat.
 • Es recomana portar anotacions de dades complexes de recordar en petites fitxes.
 • S’ha d’assajar en veu alta i comprovar que la durada de la intervenció no sobrepassa el temps del que es disposa.
 • S’ha d’assegurar que el material que s’ha preparat és visualment atractiu.

PRESENTAR _________________________________________________________________________
 • S’ha d’establir un contacte visual , no mirant als laterals o al terra.
 • S’ha de parlar a poc a poc, amb naturalitat i amb un to de veu audible. De totes maneres, s'ha de saber controlar el tempo de la presentació.
 • S’ha de mostrar relaxat i convençut/da de l'interès del treball.
 • S’ha de consultar el guió, de tant en tant, durant la presentació.
 • S’ha de centrar en lo fonamental i exposar la conclusió de forma convincent.

A continuació podeu veure diferents models de presentacions de Projectes / Treballs de recerca fets pels meus alumnes.


CIÈNCIES DE LA SALUT - MEDICINA TREBALL DE CAMP - ASTRONOMIA


TREBALL DE LABORATORI - BIOLOGIA TECNOLOGIA - ARQUITECTURA


CIÈNCIES SOCIALS HUMANÍSTIC

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada