III. FEM...?

El primer pas ja està fet!! Ja tenim el TEMA. Ara es comença el seu desenvolupament. 

PLANTEJAMENT DE LES QÜESTIONS INICIALS _____________________________________________

És important, doncs, fer-se una sèrie de preguntes inicials o afirmacions "a priori" sobre aquest. El seu objectiu: identificar els factors o variables que permetin obrir el cami de la investigació i que poden servir de guia al llarg del mateix fins arribar a la seva finalització. No són creències ("crec que..."), sinó continguts que es consideren que poden ser certs o falsos i que es demostrarà durant el procès de recerca. Són les anomenades HIPÒTESIS.ESTABLIMENT D'UNA ORGANITZACIÓ _____________________________________________________

El següent pas és molt important i sovint no se li dóna tot el valor. El procés de realització del Projecte / Treball de Recerca pot ser llarg i difícil, sovint d'anades i retorns, de camins equivocats i d'altres adequats... Per això és molt important l'ORGANITZACIÓ. Hi ha moltes maneres per fer-la, però la més clàssica i, potser, efectiva és la del full de seguiment. Entre d'altres, hauria d'incloure:
  • El nom del grup (pel tema, per exemple) o un àlies ("nick") i dels seus components.
  • Els passos o les activitas (cerca d'informació, avaluació, presentació dels diferents apartats que formen part del Projecte / Treball...). S'ha d'afegir la seva programació o temporització.
  • La programació o temporització, així com el període d'entrega de cada una d'elles.
  • Els elements necessaris per a la seva realització.
  • Indicacions sobre la part no realitzada o pendent, així com les dificultats trobades i si han estat o no assolits els objectius parcials.
  • Una qualificació parcial de cada entrega. No fa falta que sigui numèrica, sinó, per exemple, APTE / NO APTE, FET / NO FET...
Aquest és una imatge del full de seguiment que utilitzo amb els meus alumnes. És un Excel que m'han de presentar de forma regular (inicialment, per a cada trimestre), segons un calendari establert amb anterioritat. Es pot descarregar en format Excel (>) o en PDF (>).

 

CERCA D'INFORMACIÓ ___________________________________________________________________

El sistema de cerca de la informació és variable segons el tema i el tipus de Projecte / Treball. Es poden dividir en tres grans grups:
  • Cerca pròpiament dita: experimental, bibliogràfica, documental, en xarxa...
  • Observació: sociocultural, artística, arquitectònica, d'una instal·lació...
  • Consulta: fonts històriques, biogràfiques...

CERCA EXPERIMENTAL

Tècnica utilitzada en els treballs científics. S'ha de tenir en compte els tipus de variables que participaran (aquelles que intervenen en el procés, les que interessen investigar...). Posteriorment, s'ha de dissenyar un experiment per controlar la variació i la dependència de les mateixes.

CERCA BIBLIOGRÀFICA I DOCUMENTAL

Per a qualsevol tipus de treball, però molt utilitzat en treballs sociològics, històrics, literaris... Permet localitzar la informació que interessa en llibres, revistes, diaris, arxius o qualsevol material escrit amb o sense imatges.

En alguns casos és important saber, anticipadament, si aquestes fonts poden ser o no consultables, ja que poden ser privades, de consulta restringida...

També poden ser importants les entrevistes personals ja que poden substituir o complementar les informacions d'aquestes fonts.
 
Un moment de treball a la biblioteca 
durant la cerca d'informació 
per a la nostra investigació.

CERCA A LA XARXA

També es fa servir per a qualsevol treball. L'eina utilitzada és qualsevol cercador. Aquests poden ser genèrics (Google, Yahoo...) o específics d'alguna matèria . En aquest darrer cas, poden ser de pàgines temàtiques que presenten el seu propi cercador (Medline, per a medicina; Viquipèdia, enciclopèdia genèrica en línia; NASA, sobre astronomia; FilmHistory, sobre la història del cinema...).

OBSERVACIÓ SOCIOCULTURAL

Per treballs que facin referència a un tema social o cultural. Les eines que s'utilitzen poden ser molt diverses: enquestes, entrevistes, registres d'observacions...

Pel que respecta a les enquestes, n'hi ha de molt tipus i, per tant, poden ser lliures en relació amb el seu disseny i contingut. De totes maneres, aquest element presenta, normalment, unes dades personals i les preguntes o continguts específics de la recerca. Una bona enquesta enriqueix molt el treball. Per tant, no s'ha de tenir pressa a l'hora de fer-la i repartir-la. També s'ha de tenir en compte la població estudiada, tant en quantitat com en diversitat ,perquè els resultats siguin les més òptims. Com a aspecte potser no gaire positiu de l'enquesta és, sovint, la qualitat de les respostes donades que poden ser del tot no reals ni objectives.

En aquest enllaç es pot descarregar un model d'enquesta (>).

OBSERVACIÓ ARTÍSTICA

Per a treballs relacionats amb l'art (pintura, escultura...). És molt important, com a eina, tenir una pauta de les variables que es volen observar: estil, mesures, color, forma... Aquesta observació permetrà, posteriorment, interpretar-les, analitzar-les i valorar-les.

OBSERVACIÓ ARQUITECTÒNICA

Molt semblant a l'anterior, però en treballs sobre arquitectura. Les eines (pautes) per a una obra arquitectònica poden ser semblants a les d'una obra artística, encara que es poden afegir variables més tecnològiques (materials...), segons la línia seguida en la recerca.

OBSERVACIÓ D'UNA INSTAL·LACIÓ...

Per a treballs relacionats amb la tecnologia o la mecànica, per exemple. La idea a seguir és molt semblant a les dues anteriors, encara que les variables poden ser, parcialment, diferents, com la funcionalitat, el disseny, la vistositat, aspectes econòmics... 

CONSULTA DE FONTS 

Una tècnica que pot ser força àmplia en les seves àrees, però que és especialment adequada per a treballs històrics. Permet fer cerca d'esdeveniments històrics, les seves causes, les seves conseqüències...

Cap comentari:

Publica un comentari