V. INFORME...?

ASPECTES PREVIS A TENIR EN COMPTE _________________________________________________

Abans de fer el nostre INFORME, s'ha de tenir en compte una sèrie d'asepectes previs. Recordeu aquesta dita castellana!! "Las prisas son malas consejeras". Doncs, són els següents:
 • S'ha de tenir clar les anotacions prèvies que s'han fet abans d'escriure l'informe: full de seguiment, materials recollits...
 • Aquestes idees s'han d'ordenar. Per tant, és recomenable fer una mena d'esquema de nivells d'importància. Aquest podria ser un esborrany d'un primer ÍNDEX.
 • Existeix una relació entre la qualitat del treball i la del vocabulari utilitzat. En conseqüència, s'ha d'utilitzar un vocabulari adequat, però clar i fàcil d'entendre. 
 • No fa falta pensar que tot s'ha de fer a la primera o que es pot fer a la primera. S'ha de tenir paciència. És recomenable començar per un petit informe i després que aquest sigui la base del projete / treball final. Millor començar per una bona organització de base; posteriorment, la feina que ve segur que és més fàcil i agraïda.
 • Un ordre podria ser el següent:
  • Estructuració esquemàtica en grans blocs, sense subapartats. Per exemple: PORTADA, ÍNDEX, INTRODUCCIÓ, CONTINGUT TEÒRIC, MATERIALS, METODOLOGIA, RESULTATS, CONCLUSIONS, BIBLIOGRAFIA i ANNEX.
  • Desenvolupament dels blocs en subapartats segons l'extensió que es vulgui donar. Normalment es poden desevolupar els CONTINGUTS TEÒRICS i en els MATERIALS, METODOLOGIA i RESULTATS, segons els blocs experimentals realitzats.

PER COMENÇAR... UN PETIT INFORME ___________________________________________________

Per començar, podem fer un petit informe de 3 fulls amb els següents apartats generals: 
 • TÍTOL, AUTORS/ES, TUTOR/A, CURS I CENTRE
 • INTRODUCCIÓ: amb la presentació del tema del projecte / treball que pot aproximar al contingut teòric quan aquest projecte / treball es desenvolupi. També s'inclouen els objectius i la/les hipòtesi/s.
 • MATERIALS I METODOLOGIA: estris utilitzats en la fase experimental o pràctica, amb el conjunt de processos seguits durant la mateixa.
 • RESULTATS: explicació de les taules, gràfics... que s'han generat a partir de la fase experimental.
 • CONCLUSIONS: conseqüències dels resultats en forma de deduccions i/ recomanacions.
 • BIBLIOGRAFIA: seqüència de fonts recollides per a la realització del projecte / treball.
 • ANNEX: qualsevol document, dada, imatge, taula... que es consideri important afegir a més de les incloses en el cos del projecte / treball.
Aquests apartats poden anomenar-se d'una manera diferent segons el tipus de treball. Per exemple, en un d'estil sociològic, potser en compte d'anomenar-se CONCLUSIÓ, l'anomenarem DISCUSIÓ. En un de caire tecnològic, es pot afegir el COST  DE L'OBJECTE TECNOLÒGIC.

En aquests enllaços es poden descarregar exemples d'informes CIENTÍFIC (>), SOCIOLÒGIC (>) i TECNOLÒGIC (>) en format PDF. És convenient, d'altra banda, buscar temes que permetin interactuar diferents àrees del coneixement; el projecte / treball resulta, llavors, molt més enriquidor. Properament aniré penjant models d'informes amb aquesta idea.

En punts següents d'aquest bloc, ampliaré la informació dels diferents apartats indicats i n'afegiré de nous, principalment pensant en un desenvolupament major del Projecte / Treball de Recerca.

Cap comentari:

Publica un comentari