VI. TALLERS...?

Moltes vegades volem fer determinats passos a l'hora de desenvolupar el nostre INFORME o el PROJECTE / TREBALL DE RECERCA. En aquest punt, intentaré explicar en forma de petits tallers, amb exemples i imatges, com es poden  seleccionar els aspectes més importants de tota la informació que tenim, com fer un esquema o un bon RESUM, part de l'informe que sempre es fa una vegada aquest s'ha finalitzat i que ja explicaré amb més detall en d'altres apartats del bloc.

Però... anem per parts!!

COM PODEM SUBRATLLAR? _______________________________________________________________

Tenim tota la informació, amb un munt de fotocòpies, pàgines web... Què podem fer a partir d'aquí? El primer pas es fer una bona lectura, una o més, fins que pensem que les coses estan clares.

Quan pensem que la lectura ja és sufient, començarem a seleccionar quina és la informació més important i que puc aprofitar pel meu projecte o treball. Per tant, iniciem el SUBRATLLAT.

Existeixen diferents tipus de subratllat:
 • S. lineal: es fa amb diferents modalitats de línies, amb un o més colors. Una de les categories que es podria utilitzar es pot veure sota aquestes línies.
 • S. estructural: referit a l'estructura dels textos i a l'organització de les idees. Es sol fer al marge esquerre del text. Poden, finalment, ser anotacions i/o numeracions, com es pot veure al final d'aquestes línies.
 • S. de destacament: correspon a una lletra, paraula o signe situat al marge dret del text per deixar constància d'allò que un pensa o sent, dubta o no acaba d'entendre. En el següent quadre es resumeixen els més importants.
Per veure més gran les figures podeu clicar per obrir-les en una nova pàgina.

S.LINEAL S. ESTRUCTURAL S. DE DESTACAMENT


L'ESQUEMA ____________________________________________________________________________

L'esquema és la combinació gràfica i literal de les idees que s'han obtingut a partir del subratllat. Aquestes tenen diferent importància: principals, secundàries, detalls...

Fer un bon esquema és essencial pel desenvolupament del projecte / treball de recerca ja que, en un sol cop d'ull, es pot veure la totalitat del contingut que es vol plasmar en l'informe o en el treball final. En conseqüència, a partir d'ell es pot, perfectament, desevolupar-los.

Per això, en la seva realització és important tenir en compte una sèrie d'aspectes, encara que l'autor/a pot afegir-ne d'altres segons la particularitat de la recerca. Són els següents:
 • Deixar clar la jerarquització de les idees obtingudes a través del subratllat. Quin és el tema principal o els apartats principals, les idees principals, les secundàries... fins arribar als detalls en cada cas.
 • Això no vol dir que l'esquema ha de ser molt extens. S'ha de buscar un equilibri i relacionar-lo amb el grau d'aprofundiment que se li vol donar al tema.
 • S'ha d'utilitzar, en cada cas, conceptes definits o frases curtes.
 • Cada treball té les seves característiques. Per això s'ha d'utilitzar un vocabulari adequat però dins el nivell de l'estudiant.
 • S'ha d'utilitzar un tipus d'esquema que sigui apropiat pel tema o continguts de la recerca.
De tipus d'esquemes n'hi ha molts. Alguns d'ells són els següents:
 • Seqüencial: només hi ha una idea principal que es desenvolupa en una idea secundària i així successivament. És de tipus lineal. P.ex.: característiques d'una determinada espècie de planta o animal, començant pels aspectes que el defineixen millor i arribant  a les dades menys importants.
 • Comparatiu: a partir d'un tema, en resulten dues idees principals que es desenvolupen. P.ex.: aventatges i desventatges d'un determinat sistema operatiu informàtic.
 • Jeràrquic: seleccionat un tema, aquest es desenvolupa en moltes idees principals que a la seva vegada donen lloc a moltes idees secundàries... fins arribar als detalls de cada cas. Poden ser tipus clau, fletxes, barres o caixes. A més, poden ser de desenvolupament horitzontal (el grau d'importància disminueix a mesura que l'esquema evoluciona cap a la dreta) o vertical (el grau d'importància disminueix a mesura que es descendeix en l'esquema). P.ex.: es vol estudiar la importància de la publicitat en les festes nadalenques. Es poden desenvolupar diferents idees principals com els diferents tipus de mitjans de comunicació que s'utilitzen, com afecta al client i quin tipus de persones compren determinats tipus de regals, quina és la valoració d'aquestes sobre la relació qualitat / preu dels productes...
 • De fluxe: molt semblants als anteriors, però segueixen la idea de tenir un eix principal a partir del qual es desenvolupen les idees. Per tant, la importància va des del centra cap als laterals. A més, utilitzen diferents tipus de caixes que les envolten. P.ex.: en treballs que desenvolupen una idea principal al llarg del temps, com l'evolució de les epidèmies en relació amb els avenços científics en un període determinat per l'estudiant.
 • Numèric: enforma de llista numèrica (I. > 1. > 1.1. > 1.1.1.  ...), , literal (A > a > a.a. ...)  o simbològica ( * > + > -). Seria el cas, per exemple,  d'un índex.

A més, tots aquests esquemes poden ser mixtos, combinant diferents tipus dels descrits anteriorment.

Algunes imatges d'aquest esquemes són el següents. Es pot clicar a sobre per ampliar la imatge (s'obre en una pàgina nova):

JERÀRQUIC (CLAUS)JERÀRQUIC (FLETXES)JERÀRQUIC (CAIXES)

EL RESUM  _____________________________________________________________________________

Un resum es considera una condensació selectiva del text o informació inicial. De vegades es diferencien dos termes que, a priori, es poden confondre:
 • Síntesi: el contingut prové de les pròpies paraules que un/a fa.
 • Resum: s'utilitzen les mateixes paraules que les que hi ha en el text inicial. De vegades, aquest pot ser comentat, és a dir, amb aportacions pròpies relacionades amb el contingut d'aquest text. 
Per fer el resum s'ha de tenir en compte una sèrie d'aspectes:
 • Ha de ser objectiu i no tenir valoracions pròpies que no canviïn el significat del text original.
 • Abans s’ha de tenir clar la idea general i les secundàries.
 • S’ha  de  tenir  clar  l’esquema  del  resum  de  cara  a  tenir  un  estudi més  efectiu  i expressar-lo amb les pròpies paraules.
 • S’ha  de  saber  unir  les  diferents  frases  essencials,  sense  tenir  en  compte informacions redundants o innecessàries.
 • Primerament,  les  idees  s’han  d’organitzar  jeràrquicament  i,  posteriorment,  han de tenir una unitat i un significat complet.
 • En  la mesura  que  es  pugui,  el  resum  s’ha  de  treballar  d’una manera  personal, tant des del punt de vista organitzatiu com del contingut, utilitzant un llenguatge propi.
 • Sempre  que  es  pugui  s’ha  d’enriquir,  ampliar  i  completar  amb  aportacions externes  (anotacions  de  classe,  comentaris  del  professor,  lectures relacionades...).
 • Ha de ser breu i concís, sense deixar-se les parts importants. Per fer això, es pot ajudar amb la substitució de frases per substantius, verbs o adjectius relacionats.
 • El  resum ha de seguir, en general,  la mateixa evolució del  text original, encara que  també es pot alterar,  sempre  i quan es mantingui  la mateixa unitat. Es pot passar  del  general  al  particular,  del  fonamental  al  explicatiu,  del  principal  a l’accessori.
 • Prèviament al resum s’ha de fer un subratllat i un esquema. En cas de no poder fer-se  aquests  passos  previs,  s’escriu  el  resum  alternant  lectures  lentes  amb ràpides.
En  general,  es  preferible  l’esquema  al  resum. El  primer  és més  intuïtiu,  de major creativitat i activitat intel·lectual, a més de ser un  instrument més apte per a la retenció de la informació i l’assimilació dels continguts. El resum, a més, és poc visual. 


Per practicar a l'hora de fer un esquema o un resum, podeu fer la següent activitat. La podeu descarregar en PDF (>).

  Cap comentari:

  Publica un comentari