VII. LA INVESTIGACIÓ...?

En general, i en funció del tipus de projecte / treball de recerca que es vulgui fer, aquest consta del següents punts bàsics:


Us podeu descarregar aquest esquema aquí (>).


PORTADA ______________________________________________________________________________

Ha d'ocupar una pàgina sencera i ha de contenir la informació següent:
  • Títol amb / sense subtítol.
  • Autor/a/s/es (grup de classe).
  • Tutor/a del treball. 
  • Nivell acadèmic.
  • Data de presentació.

Alguns exemples de portades

ÍNDEX ________________________________________________________________________________
Hi consta la relació de totes les parts del projecte / treball (la introducció, els títols dels capítols del nucli de l'informe, les conclusions i recomanacions, la llista de referències bibliogràfiques i els títols dels annexos) acompanyades del número de la pàgina en la qual apareixen.

És important que cada apartat comenci per la seva primera pàgina (p.ex., ...2) i no posar la pàgina inicial i la final (p.ex., ...2-4). No presenta número de pàgina propi.


Et pots descarregar aquest document en PDF que indica, pas a pas, com fer una portada i un índex amb Word 2003 i Word 2007 (>).


INTRODUCCIÓ __________________________________________________________________________

S'exposen una primera presentació del tema, els objectius del projecte, la seva relació amb altres treballs, així com les circumstàncies acadèmiques o històriques que l'han propiciat. No és tracta d'un capítol de l'informe i no ha de donar detalls sobre la investigació realitzada, els resultats, les conclusions ni les recomanacions. 

També s’ha d’incloure les hipòtesis i els continguts del treball (divisió dels continguts; p.ex., a) Part teòrica i b) Part experimental, amb una breu explicació). Si els objectius i les hipòtesis són prou extenses, es poden fer en un apartat particular.

Un exemple d'introducció (podeu clicar sobre la imatge per fer-la més gran)


COS DEL PROJECTE / TREBALL _____________________________________________________________

Format pel contingut teòric i la part experimental. Conté informació, distribuïda en capítols, sobre els mètodes de treball seguits, les lleis aplicades, els càlculs realitzats, descripcions i dibuixos dels resultats obtinguts i la interpretació i anàlisi d'aquests resultats.

Els capítols es poden dividir en apartats i aquests en subapartats cadascun amb el seu encapçalament.

Les descripcions han de ser prou suficients i clares perquè una persona no especialista en la matèria pugui seguir i comprendre les etapes del projecte sense dificultat. S'inclouen en el text totes les il•lustracions, taules i fórmules essencials per a la comprensió del treball.

Si es vol ampliar la informació amb materials complementaris no essencials per a la comprensió del text (detalls de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, taules...) s'inclouen en l'annex.

Les seves parts, així com algun taller, s'ampliaran en les següents pàgines.


CONCLUSIONS __________________________________________________________________________

Han de ser una relació clara de les deduccions fetes com a conseqüència de la investigació. Poden incloure resultats quantitatius.

Les recomanacions indiquen accions futures que semblin necessàries com a resultat de les conclusions o d'alguna experiència feta durant l'elaboració del treball. Només apareixen si la seva inclusió està completament justificada.

L'apartat de conclusions i recomanacions no forma part del nucli de l'informe i per tant no porta numeració de capítol.


BIBLIOGRAFIA ___________________________________________________________________________

És una relació de totes les fonts consultades (llibres, enciclopèdies, articles, vídeos, CD-ROM, webs...) en les quals es basa el projecte. En el nucli del mateix es fa referència a aquesta llista quan es cita alguna d'aquestes fonts.

L'escriptura de la bibliografia segueix  una normativa internacional. En aquest PDF (>) us podeu descarregar les nomenclatures dels principals tipus de publicacions. En el cas d'un llibre, un dels més utilitzats se segueix la següent norma:


ANNEX _________________________________________________________________________________

S'utilitza per presentar:
  • Material que no pot col•locar-se en el nucli del projecte / treball a causa de la seva mida (plànols, dibuixos...) o de la seva naturalesa (vídeos, CD-ROM...).
  • Material complementari (detalls complets de procediments aplicats, demostracions matemàtiques, il•lustracions i taules...) que en el nucli de la investigació alteraria la presentació lògica i ordenada de la mateixa.
  • Documentació d'interès per al lector de projecte / treball i que no es cita a la llista de referència.
  • Descripció detallada d'equips o programes utilitzats. 
  • ...

Cap comentari:

Publica un comentari