IV. ANÀLISI...?

Ja tenim tota la informació recollida a partir de les fonts utilitzades. Abans de continuar és important d'assegurar-se que tota la informació recollida estigui catalogada com a base per fer la bibliografia final del Projecte / Treball.

PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ _____________________________________________________

Ara és hora de processar-les i analitzar-les (PROCESSAMENT DE LA INFORMACIÓ). Segons el tipus de treball, existeixen diferents mecanismes que permeten assolir aquest pas:
  • TIPUS SOCIAL: per exemple, mitjançant les enquestes, es pot fer una estadística posterior utilitzant el programari adequat. També es pot recollir informacions interessants a partir d'entrevistes personals, qüestionaris, descripcions...
  • TIPUS CIENTÍFIC: és important fer un disseny adequat de proves de laboratori, amb les seves rèpliques, analitzar els resultats obtinguts, mitjançant observacions al microscopi, proves químiques o simulacions físiques, entre d'altres.
  • TIPUS TECNOLÒGIC: el disseny previ de l'objecte tecnlògic, ús de plànols, valoració del cost econòmic, sortides de mercat... són alguns dels mecanismes que es poden utilitzar en una recerca de caire tecnològica.

D'altra banda, les eines utilitzades també són diverses:
  • Fitxes: per recollir dades experimentals. Tenen un rol semblant al de les enquestes. El seu desenvolupament permetrà, en major o menor grau, tenir unes dades de major o menor qualitat.
  • Taules i quadres: les dades de les fitxes es poden sintetitzar en taules o quadres sinòptics.
  • Gràfics: permeten representar les dades obtingudes. Segons el seu tipus, el gràfic utilitzat és diferent. Per exemple, un diagrama de barres per comparar edats amb alguna variable dependent; un diagrama de línies per a un recurs temporal, o un diagrama de sectors per a la comparació de diverses variables relacionades.
  • Comentaris: es poden afegir al costat de les anteriors eines o com a complement als resultats obtinguts. Per exemple, incloure dificultats o errors durant el procés d'experimentació o d'obtenció de les dades.

LA SÍNTESI ____________________________________________________________________________

Posteriorment, les dades i els resultats obtinguts s'han d'INTERPRETAR (identificació d'errors i/o de resultats no esperats, relacionar causa i efecte, determinar la correlació entre variables...) i treure les CONCLUSIONS més importants. Aquestes explicacions s'han de fer tenint en compte tot el contingut teòric previ i de la bibliografia consultada. 


També és molt important suggerir aplicacions o ampliacions futures del treball. Això dóna sensació de continua millora i esforç.

L'AUTOAVALUACIÓ _____________________________________________________________________

És important ser crítics amb la feina pròpia. És a dir, es necessari fer una AUTOAVALUACIÓ de tota la feina feta fins ara. 

Aquest procés ha de ser el més divers possible i recollir la majoria dels aspectes tractats en la recerca: capacitat d'organització, temps per a l'organització, selecció de les variables, materials i instal·lacions necessàries, programació de visites, entrevistes..., dinàmica del treball, relació entre els components del grup o entre el grup i el/la tutor/a. 

Aquesta fase és molt important per treballar les conclusions i recomanacions futures que es facin a l'informe del Projete / Treball de Recerca. A més, pot permetre un replantejament del treball per a la seva millora.

Cap comentari:

Publica un comentari